Hoogte AOW-Franchises in 2015

Hoogte AOW-Franchises 2015

De Belastingdienst heeft de hoogte van de AOW-franchises per 1 januari 2015 gepubliceerd. Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt van het salaris afgetrokken voordat de pensioenpremie wordt berekend. Er wordt alleen premie betaald en pensioen opgebouwd over het deel van het salaris dat boven de franchise ligt.

 

AOW-franchises (bedragen in euro’s)

Enkelvoudig gehuwd

Gehuwd met maximale toeslag

Ongehuwd

Middelloon

Eindloon

Middelloon

Eindloon

Middelloon

Eindloon

01-01-2015

12.642

14.305

25.284

28.610

18.489

20.921

De AOW-franchises voor middelloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor eindloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/66,28.De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. De franchise voor de middelloonregeling is ten opzichte van de franchise van 2014 gedaald en voor de eindloonregeling gestegen.

 

2015 AOW-bedragen artikel 10aa UBLB (bedragen in euro’s) * & **

Middelloon

Eindloon

Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

1,701%

10.095

1,483%

11.424

1,701%

1,788%

11.395

1,483%

1,570%

12.894

Tot slot is het afkoopbedrag kleine pensioenen voor 2015, als bedoeld in artikel 66 Pensioenwet, vastgesteld op € 462,88.

 

Bron:http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20AOW-inbouw%20en%20AOW-franchise.htm


AOW-(inbouw)bedragen

* De AOW-bedragen en franchises voor 2015 zijn gebaseerd op de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde bedragen van de AOW-uitkeringen per 1 januari 2015.

** Voor de genoemde AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB voor 2015 geldt nog wel het voorbehoud van de beoordeling van de wijziging van artikel 10aa van het UBLB per 1 januari 2015 door de Raad van State..