Voor ondernemingsraden

Meer weten over het pensioenakkoord 2015 ? vraag nu de gratis brochure aan: ORzaak.nl

Rol Ondernemingsraad bij Pensioen

Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft de OR vaak instemmings- of adviesrecht.

1.Wettelijke bevoegdheid
Het kader voor de bevoegdheden van de ondernemingsraad bij collectieve pensioenregelingen wordt gegeven in artikel 27 van de WOR. Hierin wordt bepaald dat de ondernemer de instemming nodig heeft van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, winstdelingsregeling of een spaarregeling.

Invloed van de ondernemingsraad
De invloed die de ondernemingsraad op pensioengebied kan uitoefenen is mede afhankelijk van de wijze waarop de pensioenregeling wordt uitgevoerd en bij welke uitvoerder de regeling is ondergebracht. Wat betreft de invloed van de ondernemingsraad kunnen de volgende situaties worden onderscheiden:

A. Er is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (BPF);
B.De afspraken rond pensioen zijn op CAO niveau vastgelegd;
C. Er is een eigen ondernemingspensioenfonds (OPF);
D. De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij;
E. Er is nog geen pensioenregeling.

tabel PSA

D. De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij
In dit geval geldt het wettelijk instemmingsrecht dat de ondernemingsraad heeft op grond van artikel 27 van de WOR. De instemming moet worden gevraagd voordat de werkgever het besluit neemt en het besluit moet (in concept) schriftelijk aan de ondernemingsraad voorgelegd worden. Daarbij zal een zo volledig mogelijk overzicht moeten worden gegeven van de reden van de wijziging, wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de bestaande regeling en van de gevolgen van de wijziging.

Lid 5 van artikel 27 WOR zegt dat indien de werkgever besluit de pensioenregeling te wijzigingen zonder de vereiste toestemming van de ondernemingsraad, dit besluit nietig is. De ondernemingsraad moet hiervoor wel binnen één maand nadat het besluit door de werkgever kenbaar is gemaakt, schriftelijk een beroep doen op de onverbindendheid van het besluit. Als de ondernemingsraad deze termijn laat verlopen, is het besluit van de werkgever onaantastbaar.

Meer weten of tot actie overgaan als ondernemingsraadslid bij een wijziging in het collectieve pensioen?

Ga dan naar orzaak.nl