Juiste overgang premiestaffel 4% naar 3%?

Juiste overgang premiestaffel 4% naar 3%?

Van 4% naar 3% staffel: kies de juiste vorm Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op antwoord van een desbetreffende vraag aangegeven op welke wijze een bestaande 4%-staffel kan worden “omgezet” in een 3%-staffel waarbij de percentages gelijk blijven. Bij het recent aanpassen van pensioenregelingen aan het gewijzigde Witteveenkader per 1 januari 2015, heeft een dergelijke omzetting veelvuldig plaatsgevonden. Dit speelde vooral in de situatie waarin de bestaande premiestaffel op basis van 4% hoger bleek dan de na 1 januari 2015 toegestane 4%-staffel, maar nog wel bleef binnen de marges van de nieuwe 3%-staffel. standpunt fiscus Het CAP heeft thans bekend gemaakt dat een dergelijke omzetting slechts op twee wijzen kan plaatsvinden wil de regeling aan de fiscale eisen (blijven) voldoen. De eerste wijze betreft een volledige waardeoverdracht van de 4%-regeling naar de nieuwe 3%-regeling. Dit brengt met zich mee dat bij een toekomstige event toets, zoals beschreven in Bijlage IV van het staffelbesluit d.d. 17 december 2014, ook de vóór 1 januari 2015 opgebouwde waarde in de toets zal worden betrokken. premievrij maken De tweede wijze houdt in dat de bestaande 4%-regeling daadwerkelijk premievrij wordt gemaakt en dat met een nieuwe 3%-regeling wordt gestart vanaf 1 januari 2015. Bij deze methode wordt uitsluitend de waarde in de 3%-regeling getoetst bij een eventuele toekomstige event toets. Voor zover wij kunnen nagaan doet de tweede methode zich nauwelijks voor. Het is dan ook noodzaak dat de werkgevers bij een dergelijke omzetting worden geïnformeerd over het feit dat bij een event toets ook de reeds opgebouwde waarde in de toets zal worden...
Waardeoverdracht nettopensioen

Waardeoverdracht nettopensioen

In een Tweede nota van wijziging bij wetsvoorstel 34008 (Wet pensioencommunicatie) stelt de regering voor een wijziging aan te brengen aan artikel 71 Pensioenwet (de verplichting om mee te werken aan waardeoverdracht). De tekst wordt zodanig gewijzigd dat waardeoverdracht van een nettopensioen alleen mogelijk is als de ontvangende pensioenuitvoerder een regeling voor nettopensioen uitvoert. Hiermee wordt voorkomen dat de waarde van een nettopensioen wordt ingebracht in een brutopensioenregeling waarmee deze bruto regeling wellicht boven de fiscale grenzen uitkomt. Mocht de ontvangende uitvoerder geen nettopensioenregeling uitvoeren, dan blijft het nettopensioen buiten de waardeoverdracht. De aanpassing kent een terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Het betreffende wetsvoorstel wordt momenteel behandeld in de Tweede Kamer. Bron:...
DGA’s

DGA’s

Verder heeft DÆMS lange ervaring in het adviseren van DGA’s, met name op het gebied van ‘Pensioen in eigen beheer’. DÆMS ondersteunt fiscalisten in hun adviseringen en fungeren als klankbord.  Vanaf 2006 zijn er een aantal dwingende aanpassingen noodzakelijk voor het DGA pensioen VPL akkoord: VUT (Vervroegd Uit Treden), Prepensioen (FPU) en Levensloop VAP akkoord  : Wet verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd VMO akkoord: Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen In vrijwel alle gevallen betekent dat niet alleen een aanpassing voor de toekomst van de opbouw, maar dat de reeds opgebouwde aanspraken aangepast moeten worden in de toekomstige berekeningen. Door de regelgeving (besluiten) betekent dit  o.a. dat aanspraken die overgezet moeten worden naar het nieuwe regime, eerste op basis van economische grondslagen herberekend moeten worden. Sinds het besluit in 2008 wordt het steeds lastiger zonder een onderbouwing uw cliënt een dividend te laten opnemen als het vermogen van de BV onvoldoende is om de pensioenverplichting op economische grondslagen af te dekken. Wist u dat de huidige rekenrente 1,27% bedraagt en dat meer dan een verdubbeling is van de pensioenverplichting t.o.v. de fiscale...